สุ่มตรวจผลไม้รถเข็นพบปนเปื้อนสีสังเคราะห์ สารกันรา และสารเคมีที่อาจเป็นอันตราย

กทม.โชว์ ทดสอบหาสารปนเปื้อนในผลไม้รถเข็นในพื้นที่กทม. ปลุกคนกรุงสำนึกรักษ์สุขภาพ ใส่ใจสักนิดก่อนคิดบริโภคผลไม้รถเข็น แนะเลือกอย่างไรให้ปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนและปลอดภัย

พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงข่าวผลการทดสอบความไม่ปลอดภัยใน “ผลไม้รถเข็น” โดยใช้ชุดทดสอบอาหารของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์กับผลไม้ตัวอย่างจากแหล่งต่างๆ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ทดสอบสารกันราในผลไม้ดอง ทดสอบสีสังเคราะห์ฝรั่งแช่บ๊วย และทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในอาหาร เพื่อให้ประชาชนที่บริโภคผลไม้รถเข็นได้รับการคุ้มครองและปลอดภัยจากสารปน เปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อีกทั้งเป็นการป้องกันการใช้วัตถุดิบที่ไม่เหมาะสมในการจำหน่ายผลไม้รถเข็น

นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมแนะนำให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผลไม้รถเข็นให้ใช้วัตถุดิบที่เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย และเป็นธรรมกับผู้บริโภค มีการแสดงตัวอย่างถุงมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการจำหน่ายผลไม้รถเข็น การแนะนำให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในการเลือกรับประทานผลไม้สดและผลไม้แปรรูป ที่ปลอดภัย การแสดงตัวอย่างผลไม้ที่ปราศจากสารปนเปื้อน ชมภาพแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าจากการลงพื้นที่สำรวจของเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลและทางเลือกประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกซื้อผลไม้รถเข็นที่มีคุณภาพมารับประทาน

สำหรับประชาชนที่บริโภคผลไม้และอาหารที่มีสีสันสวยงามจากการปนเปื้อนสารเคมี อาทิ สารกันรา สีสังเคราะห์ อาจส่งผลให้เกิดอาการท้องเสีย ท้องร่วง คลื่นไส้อาเจียน วิงเวียนศีรษะ หูอื้อ มีไข้ หายใจขัด อาจก่อให้เกิดมะเร็ง รวมทั้งร่างกายอ่อนแอขาดความต้านทานโรค และอาจเสียชีวิตได้ ดังนั้นผู้บริโภคควรเลือกรับประทานผลไม้โดยพิจารณาจากสีและรูปลักษณะภายนอก ที่เป็นธรรมชาติ ไม่มีสารเจือปน เลือกซื้อจากแหล่งจำหน่ายที่ถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งพิจารณาจากความสะอาดของตู้ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจำหน่ายผลไม้ การแต่งกายของผู้ค้าควรสวมถุงมือ ผ้ากันเปื้อน และหมวกคลุมผมที่สะอาด ถ้าเป็นไปได้ให้เลือกวิธีเตรียมผลไม้รับประทานเอง

ทั้งนี้ เมื่อเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสยาม ได้เก็บตัวอย่างผลไม้รถเข็นจากแหล่งจำหน่าย 38 แหล่ง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อทดสอบการปนเปื้อนในอาหาร (Test Kit) ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 รายการ ได้แก่ ชุดทดสอบหายาฆ่าแมลงในอาหาร ชุดทดสอบกรดซาลิซิลิคในอาหาร (สารกันรา) ชุดทดสอบสีสังเคราะห์ในอาหาร และชุดทดสอบโคลิฟอร์มในอาหาร (เชื้อจุลินทรีย์) พบผลไม้ 153 ตัวอย่าง มีการปนเปื้อนของแบคทีเรียโคลิฟอร์มเกินกว่ามาตรฐานกำหนดถึงร้อยละ 67.3 พบการปนเปื้อนของสีสังเคราะห์ในตัวอย่างผลไม้ 161 ตัวอย่าง ร้อยละ 16.2 และพบการปนเปื้อนของสารกันรา ร้อยละ 40.7 โดยไม่พบการปนเปื้อนยาฆ่าแมลงในผลไม้สด ส่วนผลไม้แปรรูป มีการปนเปื้อนหรือเจือปนของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายถึงร้อยละ 64.2 ส่วนใหญ่เป็นฝรั่งดองบ๊วยที่มีสีเขียวเข้มและสีแดงเข้มจนม่วง แบ่งเป็นการปนเปื้อนของสีสังเคราะห์ ร้อยละ 32.1 และปนเปื้อนสารกันรา ร้อยละ 32.1

การใช้สารหรือวัตถุเคมีเจือปนในผลไม้รถเข็น ถือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 25 และ 26 หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ ผู้ประกอบการและผู้จำหน่ายต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการและผู้จำหน่ายตระหนักถึงอันตรายและความปลอดภัย ของผู้บริโภค จำหน่ายสินค้าที่สะอาด ปลอดภัย และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสุขภาพของผู้บริโภค

ที่มา:  ฐานเศรษฐกิจ  14-09-53

Relate Post