เกษตรอินทรีย์ เป็นทางออกของโลก

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ภาคประชาสังคมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์หลายกลุ่ม ร่วมจัดกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ หรือ สินค้าออร์แกนิก กันอย่างคึกคัก สอดคล้องกับกระแสการรับประทานอาหาร ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของคนเมือง ขณะที่ภาคประชาสังคมบางกลุ่มเคลื่อนไหวมากกว่านั้น  เช่น กลุ่มสวนผักคนเมือง ที่รณรงค์การใช้พื้นที่ที่มีอย่างจำกัดในเมือง สำหรับปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทานเองที่บ้าน เพื่อลดการนำเข้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืช หรือ กลุ่มปฏิรูปกฎหมายที่ดิน เจ้าของโครงการ รูท การ์เด็น ทองหล่อ ที่ต้องการส่งเสริมการใช้ที่ดินรกร้างในเมืองให้เกิดประโยชน์  ตลอดจนส่งเสริมวิถีการบริโภคอย่างยั่งยืน

ประเด็นที่ซ่อนอยู่ภายใต้กระแสการบริโภคอาหารออร์แกนิกเหล่านี้ สอดคล้องกับ รายงานการประชุมของสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ (UNCTAD)  เมื่อปี 2013 ในหัวข้อ “การค้าและทรัพยากรธรรมชาติ : ตื่นตัวก่อนที่จะสายเกินไป” โดยมีผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมการประชุมกว่า 60 คนทั่วโลก

ในรายงานฉบับนี้ระบุว่า ทั่วโลกควรตระหนักถึงวิถีการทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน เช่น การไม่ใช้สารเคมี , การดัดแปลงพันธุกรรม หรือทำการเกษตรเชิงเดี่ยว  นอกจากนี้ ยังแสดงความกังวลต่อการทำฟาร์มปศุสัตว์ ที่เป็นสาเหตุอันดับๆต้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ อันเป็นสาเหตุของสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ หรือ สภาวะโลกร้อน

UNCTAD มีข้อแนะนำเบื้องต้นไปยังประเทศสมาชิก ได้แก่  ควรปลูกพืชด้วยดิน และปรับสมดุลการปลูกพืชและการทำปศุสัตว์   ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากฟาร์มปศุสัตว์  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน ด้วยการจัดการป่า  ลดการปล่อยของเสียในห่วงโซ่อาหาร เปลี่ยนรูปแบบอาหารให้สอดรับกับการบริโภคที่เป็นมิตรกับภูมิอากาศ ปฏิรูประบบการค้าขายสินค้าเกษตรของโลก

เพราะฉะนั้น สิ่งที่ UNCTAD ต้องการนำเสนอผ่านรายงานฉบับนี้ ก็คือ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบ และทั่วโลกต้องเห็นสอดประสานกัน เพื่อเป็นทางออกของสภาวะโลกร้อน

ที่มา : http://news.voicetv.co.th/thailand/178560.html

######
กินเปลี่ยนโลกเป็นกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
การนำข่าวหรือเรื่องเล่าต่างๆจากอินเตอร์เน็ตมาเผยแพร่
ไม่ได้ทำเพื่อการค้า

Relate Post