เฝ้าระวังความปลอดภัยสินค้าพืชผัก – หลากเรื่องราว

ขณะนี้ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดชุดปฏิบัติการพิเศษลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้เครื่องหมายรับรอง มาตรฐาน Q ของ สินค้าเกษตร พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าพืช   ผักและผลไม้ที่วางจำหน่ายในท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งในซูเปอร์มาร์เกตและตลาดสดในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดต่าง ๆ แล้วส่งตรวจวิเคราะห์ที่บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือเซ็นทรัลแล็บ เพื่อตรวจหาสารพิษตกค้างปนเปื้อนในสินค้าเกษตรที่มีเครื่องหมาย Q และสินค้าทั่วไป โดยอ้างอิงเกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตรของไทย (มกษ.9002 และ มกษ.9003) และมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศหรือโคเด็กซ์ (Codex) ซึ่งมีความเชื่อถือได้

นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ผู้อำนวยการ มกอช. กล่าวว่า หากตรวจพบสินค้าเกษตรมีสารตกค้างเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด  มกอช.จะเร่งตามสอบย้อนกลับไปยังแหล่งที่มาของสินค้า โดยแจ้งไปยังจุดรวบรวมสินค้า โรงคัดบรรจุ และแหล่งผลิต เพื่อให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน  นอกจากนี้ยังได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมการข้าว และสร้างความร่วมมือกับ 76 จังหวัด ให้ติดตามเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับจังหวัดด้วย หากพบว่า สินค้าพืชผักและผลไม้จากจังหวัดใดมีปัญหาสารตกค้างปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐาน จะประสานผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ๆ รวมถึงสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ให้ร่วมมือกันเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ก่อน เพื่อเรียกความเชื่อมั่นในคุณภาพกลับคืนมา

ขณะเดียวกัน มกอช. ยังจะแจ้งให้ผู้จำหน่ายสินค้าทราบด้วย เพื่อจะได้ตรวจสอบและคัดกรองสินค้าเกษตรและอาหาร ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยมาวางจำหน่าย เป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศได้ ซึ่งการสร้างความร่วมมือแก้ไขปัญหา จะทำให้ระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และทำให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่มีความปลอดภัย

…ภายหลังแจ้งเตือนให้ปรับปรุงแก้ไขเรื่องสารตกค้างแล้ว หากยังเพิกเฉยและไม่ปฏิบัติตาม ถ้าตรวจพบซ้ำอีกจำเป็นต้องแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายภายใต้ พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 โดยผู้ขายสินค้าที่ติดตรา Q และตรวจพบว่า มีสารตกค้างเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด ไม่ปลอดภัยหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขอนามัยของประชาชน ถือว่ามีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ…

…และผู้ที่ใช้เครื่องหมาย   Q ปลอม ก็มีความผิดตามกฎหมายเช่นเดียวกัน โดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ที่มา: เดลินิวส์ วันที่ 3 ตุลาคม 2555 http://www.dailynews.co.th/agriculture/158489

“กินเปลี่ยนโลกเป็นกิจกรรมสาธารณะประโยชน์การนำข่าวหรือเรื่องเล่าต่างๆ จากอินเตอร์เน็ตมาเผยแพร่ ไม่ได้ทำเพื่อการค้า”

Relate Post