ตลาดเขียว เมืองยโสธร

ตลาดเขียว เมืองยโสธร
วันเสาร์  4.30 – 4.30 น. 

หอนาฬิกา อ.เมือง จ.ยโสธร
วันอังคาร 12.00 – 14.00 น.

ลานหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

เกิดจากความร่วมมือระหว่างชมรมรักษ์ธรรมชาติ เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกยโสธร ศูนย์พัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรวัดท่าลาด ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 57 ม.2 ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร เป็นองค์กรชาวบ้านที่รวมกลุ่มมานานกว่า 16 ปี  เริมเปิดครั้งแรก เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม โดยมีสโลแกนของตลาด คือ “เป็นธรรม ซี่อสัตย์ ช่วยเหลือ แบ่งปัน”

สินค้าที่จะมาขายในตลาดสีเขียวในเมืองยโสธร  ต้องเป็นผลผลิตผ่านการรับรองจาก มูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์(มกท.)  การแปรรูปอาหาร ห้ามใช้ผงชูรส ผงฟู สารกันบูด อย่างเด็ดขาด  เน้นการใช้วัสดุธรรมชาติ  มีคณะกรรมการควบคุมจัดการตลาด โดยการจัดตั้งจากสมาชิก เจ้าหน้าที่องค์กรชาวบ้านและหน่วยงานสนับสนุนในเครือข่ายฯ

นอกจากตลาดเขียว 2 แห่งในเมืองยโสธร จ.ยโสธร ยังมีตลาดเขียวกระจายอยู่แทบทุกอำเภอรวมถึง 11 แห่ง เช่น ที่กุดชุมจะมีตลาดเขียวที่โรงพยาบาลกุดชุมทุกวัน จันทร์และวันพฤหัส เป็นต้น ซึ่งโอกาสหน้าจะเก็บภาพบรรยากาศและแจ้งตำแหน่งและวันเวลาเปิดตลาดให้ทราบโดยละเอียด

ผู้บริโภคในจังหวัดยโสธรเป็นกลุ่มที่ค่อยข้างยังจำกัด เนื่องจากจังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดเล็กๆ แต่โอกาสของการขยายกลุ่มผู้บริโภคสีเขียวยังมีมาก ตอนนี้กลุ่มหลักๆ ที่มาซื้อสินค้าจากตลาดสีเขียวเป็นกลุ่มแม่บ้าน ค่อนไปทางสูงอายุ สนใจสุขภาพ และยังนิยมกินอาหารพื้นบ้าน สินค้าที่ผู้ผลิตนำมาจำหน่ายนอกจากจะมีคุณภาพเป็นที่มั่นใจเรื่องความปลอดภัยแล้ว ราคาที่ขายก็ไม่ได้สูงกว่าสินค้าหารทั่วๆ ไปแต่อย่างใด นอกจากนั้นผู้ซื้อผู้ขายก็สามารถต่อรองราคากันได้

พี่ไฉน นารมณ์ เกษตรกรที่นำผักสดมาขายที่ตลาดเขียว 2-3 ครั้ง / เดือน มีรายได้จากการขายเดือนละประมาณ 8,000 – 10,000 บาท และเล่าต่อว่าผักเป็นผลผลิตที่ราคาค่อนข้างย่อม หากขายข้าวสารก็จะมีรายได้ดีกว่านี้อีก

yasogreen4
yasogreen5
yasogreen6
yasogreen2
yasogreen7
yasogreen8
yasogreen9
yasogreen10

Maybe You Like