“ปูม้า”น่านน้ำไทยลดวูบ ประมงเต้นบริหารจัดการ/เร่งจัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิต

ดร.วิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ผลจากการศึกษาการประเมินสภาวะทรัพยากรปูม้าในบริเวณทะเลไทย ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง พบว่า  ฝั่งอ่าวไทยมีปริมาณการจับปูม้าสูงกว่าฝั่งอันดามัน  กล่าวคือในปี 2528 ในฝั่งอ่าวไทยมีปริมาณการจับปูม้าได้เพียง 18,708 ตัน ต่อมาในปี 2541 มีปริมาณการจับเพิ่มขึ้นและสูงสุดถึง 37,281 ตัน  จากนั้นปริมาณการจับมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ และมีค่าเท่ากับ 15,132 ตัน ในปี 2552  ดังเช่นกรณีทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออกซึ่งมีระดับผลผลิตเท่ากับ 4531 เมตริกตัน คิดเป็นมูลค่า 566 ล้านบาท แต่สภาวะปัจจุบันมีการนำทรัพยากรปูม้ามาใช้เกินกำลังการผลิตถึงร้อยละ 10 และเกินจุดมูลค่าสูงสุดถึงร้อยละ 40 รวมทั้งพบว่ามีการจับปูม้าขนาดเล็กก่อนถึงขนาดเจริญพันธุ์ขึ้นมาใช้ประโยชน์เป็นจำนวนมาก ทำให้ปูม้าที่จะเป็นเติบโตเป็นพ่อแม่พันธุ์มีจำนวนที่ลดลงเป็นอันมาก

ข้อมูลดังกล่าว ยังแสดงให้เห็นว่า ปริมาณทรัพยากรปูม้าของไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ผ่านมากรมประมงได้มีการกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรปูม้ามาโดยลำดับแล้ว เช่น การออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามทำการประมงปูไข่นอกกระดอง ในเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปี  เพื่อให้ปูได้มีโอกาสแพร่ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติก่อนที่จะถูกจับขึ้นมาบริโภคหรือจำหน่าย  การกำหนดห้ามใช้เครื่องมือลอบปูที่มีขนาดช่องตาท้องลอบต่ำกว่า 2.5 นิ้ว ทำการประมง   การกำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากอวนรุนที่ใช้กับเรือยนต์ทำการประมงในระยะห่างจากฝั่ง 3,000 เมตร รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตปูม้า เช่น การจัดทำธนาคารปูม้า การจัดตั้งชุมชนประมงต้นแบบ เพื่อเพิ่มผลผลิตปูม้าทั้งแบบเพาะในโรงเรือนและจัดทำกระชังแขวนโดยขอความร่วมมือจากชาวประมง และการเพาะพันธุ์ปูม้าเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ โดยในอนาคตคาดว่าจะสามารถขยายผลการเพาะเลี้ยงชิงพาณิชย์ต่อไป

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มประชากรปูม้าในธรรมชาติยังเป็นไปด้วยความยากลำบาก หากความต้องการใช้ประโยชน์ยังมีอย่างไม่หยุดยั้ง ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการปูม้าเป็นไปแนวทางที่ถูกต้อง เหมาะสม สามารถบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง สมดุลต่อกำลังผลิตที่มีอยู่ตามธรรมชาติ กรมประมงจึงได้ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานบริหารจัดการทรัพยากรปูม้าของประเทศไทยอย่างยั่งยืนขึ้น เพื่อวางแนวทางในการเพิ่มผลผลิตปูม้าทดแทนปริมาณที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: แนวหน้า วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 http://www.naewna.com/local/5486

“กินเปลี่ยนโลกเป็นกิจกรรมสาธารณะประโยชน์การนำข่าวหรือเรื่องเล่าต่างๆ จากอินเตอร์เน็ตมาเผยแพร่ ไม่ได้ทำเพื่อการค้า”

Relate Post