Living Green Together

(Green Guide Book Vol.1)
เรื่องราวของผู้คนที่ได้ริเริ่มสร้างสรรค์ในแนวทางตลาดสีเขียว
 ทั้งในส่วนของ ผู้ผลิต ที่เป็นเกษตรกรอินทรีย์ ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้แปรรูปสินค้าที่ใช้วัตถุดิบอินทรีย์หรือมีขบวนการผลิตแบบธรรมชาติ ไม่พึ่งพาสารเคมี กิจการร้านกรีน ที่พยายามคัดกรองสินค้า โดยควรทราบแหล่งผลิต วิธีการผลิต วัตถุดิบในการผลิต ผู้บริโภค ที่ใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคมนอกเหนือจากเรื่องสุขภาพของตน หากรวมสุขภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้ซื้อที่สนับสนุนผู้ประกอบการสีเขียว

เรื่องราวของผู้คนในหนังสือ นอกจากจะได้บทเรียนแล้วยังได้แรงบันดาลใจอยู่ไม่น้อย แม้จะพบกับอุปสรรค ปัญหา และความยากลำบาก แต่เขาและเธอส่วนใหญ่ก็มีความสุขแม้จะปะปนไปกับความทุกข์ด้วย ความสุขก็คือได้ทำในสิ่งที่ตนรักและภูมิใจที่ได้มอบสิ่งดีๆ ให้กับสังคม ชุมชนและโลกใบนี้ ความทุกข์หรืออุปสรรค โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ต้องคิดถึงความเป็นจริงทางธุรกิจกับการทำตลาดสีเขียว แต่ทุกคนยังยืนหยัดในสิ่งที่ตนรักและเชื่อว่าความยั่งยืนของการตลาดสีเขียวนั้นเป็นจริงได้

  • ภัทรพร อภิชิต? เขียน? พิมพ์ครั้งที่ ๑?? ราคา? ๑๘๐ บาท?? สนพ.สวนเงินมีมา

Relate Post